Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach

Organizacja urzędu

Udostępnianie informacji publicznej


Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia (Dz.U.2014.782 - tekst jednolity ze zm.).
W przypadku nieodnalezienia interesującej Państwa informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu, prosimy o przesłanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Forma wniosku jest dowolna.

 

 

Ponowne Wykorzystywanie Informacji Publicznej


W dniu 29 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2011 r., Nr 204, poz. 1195), która wprowadza nowy tryb - udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
Zmiana prawa ma na celu implementowanie do krajowego porządku prawnego wskazanego wyżej trybu dostępu do informacji publicznej oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznych, które zostały określone w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
W związku ze zmianą ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także informację o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
W przypadku wydania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii następujących decyzji:
- o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania,
- o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz/lub o wysokości opłat,
wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Głównego Lekarza Weterynarii w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Ponadto uprzejmie informujemy, że wnioskodawcy przysługuje prawo do skarżenia odmowy przekazania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania i prawo do skarżenia zaoferowanych warunków ponownego wykorzystywania informacji, które jego zdaniem naruszają ustawę lub wysokość opłaty.

Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek:
Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:
- informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach
innych niż zostały dla tej informacji określone.
Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

I. Informacje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach oraz udostępnione w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej:

1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach oraz udostępnioną w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej, jest zobowiązany w tym zakresie do podania:

a) źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie dopisku o treści: „Źródło: właściwy adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach (URL)”;
b) czasu wytworzenia informacji przez Inspektorat, (czas wytworzenia, udostępnienia, modyfikacji informacji);
c) czasu pozyskania informacji publicznej z Inspektoratu.

2. Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z Inspektoratu materiału w zmienionej formie.

3. Inspektorat nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystywanej.

4. Inspektorat nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub bazą danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z  późn. zm.), przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Inspektoratowi, bądź wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

II.   Informacje przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:
Do ponownego wykorzystywania informacji publicznej przekazanej na wniosek mają zastosowanie warunki określone w ust. 1, przy czym w miejscu adresu strony internetowej należy wskazać datę oraz znak sprawy, które znajdują się w odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
Zgodnie z art. 23c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania może zostać nałożona opłata jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

III.  Opłaty
Każdorazowo przy przekazywaniu informacji publicznej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Inspektorat może określić inne warunki jej ponownego  wykorzystywania, z uwzględnieniem art. 23b ustawy o  dostępie do  informacji  publicznej.

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.07.2016
Data modyfikacji : 01.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry